GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru toate țările membre UE, dorim să vă garantăm angajamentul nostru ferm de a procesa datele Dvs. personale în mod transparent, securizat și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în calitatea Dvs. de “persoană vizată”.

Ce înseamnă prelucrarea datelor?

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Informații privind operatorul datelor dvs.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Fundația Ana Aslan Internațional va avea întotdeauna în vedere ca prelucrarea de date să fie caracterizată de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Datele operatorului:

Fundația Ana Aslan Internațional
P-ța M. Kogălniceanu, nr. 1, ap. 17, sect. 5, București 
tel/fax: 021-312.46.96 
e-mail: office@anaaslanacademy.ro

Date de contact ale Responsabilului cu protecția datelor:

P-ța M. Kogălniceanu, nr. 1, ap. 17, sect. 5, București
tel/fax: 021-312.46.96
e-mail: dpo@anaaslanacademy.ro.

Ce date cu caracter personal prelucrăm? În ce scopuri ?

Prin Formularul de înscriere în vederea participării la proiectul SMART BEAR colectăm următoarele date cu caracter personal:

  • Date de identificare: numele și prenumele

Unde se transmit datele dvs. personale?

Datele dvs. personale vor fi prelucrate și păstrate în siguranță de către Fundația Ana Aslan Internațional și nu vor fi transmise către țări terțe și/sau organizații internaționale.

Pe ce perioadă păstrăm datele?

Datele cu caracter personal colectate în scopul contactării dvs. vor fi păstrate până la realizarea scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv cel mult 12 luni de la furnizarea acestora.

Datele de trafic (IP, cookie) vor fi păstrate doar pe durata sesiunilor online, conform Politicii referitoare la cookie.

Ce se întâmplă dacă nu doriți ca datele dvs. să fie prelucrate?

În situația în care nu doriți ca datele dvs. personale să fie prelucrate, vom fi în imposibilitatea de a vă putea contacta.

Acordul sau opoziția dvs. privind prelucrarea acestor date vor fi validate prin bifarea căsuțelor corespunzătoare (Sunt de acord / Nu sunt de acord).

Datele personale colectate în scopul comunicărilor ulterioare (adresa de e-mail și numărul de telefon) nu condiționează în niciun fel contactarea dvs.

Consimțământul dvs. liber exprimat prin bifarea căsuței corespunzătoare poate fi retras în orice moment, prin transmiterea unei solicitări gratuite la adresa de e-mail dpo@anaaslanacademy.ro.

Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele personale?

Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs., rectificarea sau ștergerea lor, restricționarea prelucrării, aveți dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (ANSPDCP).